Biti u dodiru sa umetnošću

Ovu fotografiju sam nazvala moj ArT AT.

Umetnost.

Umeće. Moje umeće.

Umetnost se ume
će u svaki dan.

Umem da sednem i ustanem. Umem da hodam, stojim. Umem da dišem, plešem.

Umetnost je biti u dodiru sa darovima ume
ća u svom danu.

Umetnost je umnožiti dar. Svako Svoj.

Moj dar je da budem podrška na putu širenja i otkrivanja telesnih kapaciteta kroz pokret, da se umetnost u
čoveku desi. Otkrivajući prirodnost Tela i njegov red, otkrivaš prostore koji nude puteve da se iz nutrine protegne svetlo ka spolja.

Tako da stolica nije samo stolica, tako da samo sednem-sedim-ustajem-stojim-hodam-dišem nije samo. Nije samo, ni usamljeno. Ima tu veoma Tebe. I svega Tvog, umetni
čkog...

i u svakom danu otkriva se tvoj ArT AT 🤍

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top